بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کرسی نظریه‌پردازی و آزاداندیشی
(دوره‌ی مطالعاتی)
دکترین جامع فضای سایبر
آغاز دوره‌ی جدید: چهارشنبه 15 بهمن 1393، ساعت 16:00
جلسه 1 (18 تیر 1393)
درآمدی بر دکترین جامع فضای سایبر (1)
سیستم سایبرنتیک
جلسه 2 (25 تیر 1393)
درآمدی بر دکترین جامع فضای سایبر (2)
فضای سایبر و فضای مجازی
جلسه 3 (1 مرداد 1393)
دکترین اطلاعات (1)
فلسفه‌ی اطلاعات (1)
جلسه 4 (15 مرداد 1393)
دکترین اطلاعات (2)
فلسفه‌ی اطلاعات (2)
جلسه 5 (29 مرداد 1393)
دکترین اطلاعات (3)
تئوری اطلاعات
جلسه 6 (5 شهریور 1393)
دکترین کنترل (1)
مقدمه
جلسه 7 (19 شهریور 1393)
دکترین کنترل (2)
نظریه‌ی کنترل
کنترل و فضای سایبر
جلسه 8 (26 شهریور 1393)
دکترین ارتباطات (1)
مقدمه
فلسفه‌ی ارتباطات و نظریه‌ی ارتباطات اجتماعی
جلسه 9 (2 مهر 1393)
دکترین ارتباطات (2)
ارتباطات مهندسی (1)
جلسه 10 (9 مهر 1393)
دکترین ارتباطات (3)
ارتباطات مهندسی (2)
فضای مجازی و ارتباطات
جلسه 11 (16 مهر 1393)
دکترین محاسبات (1)
مقدمه
فلسفه‌ی محاسبه و نظریه‌ی محاسبه
جلسه 12 (23 مهر 1393)
دکترین محاسبات (2)
دانش، مهندسی و تکنولوژی کامپیوتر
جلسه 13 (30 مهر 1393)
دکترین محاسبات (3)
حافظه: ذخیره و بازیابی اطلاعات
جلسه 14 (21 آبان 1393)
کاربرد
جلسه 15 (5 آذر 1393)
نسبت فضای ویرچوآل با فضای اکچوآل
جلسه 16 (12 آذر 1393)
نسبت فضای ویرچوآل و فضای اکچوآل با انسان
دریافت فایل موضوعات کارهای مطالعاتی [pdf]